Aby si zarobil, musíš mať aspoň 10-tisíc zhliad­nutí na svoje video

Jedná sa o Vaše videá na You­tube. Youtube je naj­väč­šia plat­forma slú­žiaca na zve­rej­ňo­va­nie Vaších videí. Služba zverejňovania videí prešla mno­hými zme­nami, pri­čom je potrebné ochrá­niť autor­ský obsah. Samotní autori videí môžu cel­kom slušne zará­bať vďaka svojím videám, ktoré zdielajú cez svoj youtube kanál. Tento bene­fit pri­lá­kal množ­stvo you­tu­be­rov, ktorý tvoria obsah. Do tvorby obsahu videí sa môže kto­koľ­vek zapo­jiť aj do par­tner­ského prog­ramu You­tube Par­tner Prog­ram (YPP).

You­tube však mení svoju stra­té­giu, kvôli kto­rej už nebude také ľahké zís­kať z reklám vo vide­ách pár drob­ných alebo v prí­pade sve­to­zná­mych youtu­be­rov aj pár mili­ó­nov. Pre vstup do YPP budete musieť mať ako uží­va­teľ na celom svo­jom kanále mini­málne 10-tisíc zhliad­nutí. Následne budete môcť požia­dať o zara­de­nie do YPP, pri­čom si You­tube overí, aký obsah reálne tvoríte ako autor. Bude tak­tiež sle­do­vať, či nepo­ru­šujete niekoho iného autor­ské práva. Po kon­trole sa ihneď dozvieš, či tvoj kanál dostane všetky vymo­že­nosti a či aj ty budeš mať mož­nosť si zaro­biť.

Ak chceš vstú­piť do programu YPP, tak spl­ne­nie týchto pod­mie­nok by si mal zvlád­nuť, kedže 10-tisíc zhliadnutí je docela reálne pre každého šikovného youtubera. Všetky kanály, ktoré nemajú ani 10-tisíc zhliad­nutí strá­cajú mož­nosť zárobku.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií